1. Udělujete tímto souhlas Ing. Mgr. Petře Koťátkové (obchodní značka EvenTree), kontaktní údaje K Novému dvoru 125/45, 142 00, Praha 4, IČ:  70398500, zapsané v Živnostenském rejstříku (vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu), dále jen „Správce“, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  – jméno a příjmení, e-mail, adresu bydliště/ adresu sídla firmy, telefon, identifikační číslo, IP adresu.
 2. Kontaktní údaje správce – Korespondeční adresa K Novému dvoru 125/45, Praha 4, 142 00, email: petra.kotatkova@eventree.cz
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Správce uchovává osobní údaje:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Podmínky zabezpečení osobních údajů
 • správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatřeník zabezpečení osobních údajů.
 • správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobníchúdajů v listinné podobě.
 • správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • Závěrečná ustanovení
 • sdesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jsteseznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahupřijímáte.
 • s těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetovéhoformuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkamiochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • souhlas lze vzít kdykoliv zpět, nebo si u nás vyžádat přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.
 • správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobníchúdajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzitěchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.5.2018.